Thursday , June 4 2020
Home / Editorial / بازتاب ستراتيژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا

بازتاب ستراتيژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا

با انتشار ستراتيژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، در کمتر از 72 ساعت واکنش های رسمی، مثبت و منفی، در باره این ستراتيژی رکورد شکن بود. دولت افغانستان، ناتو، اتحادیه اروپا و سایر متحدان بین المللی جنگ با تروریسم به صورت بی سابقه از این ستراتيژی استقبال نموده اند، در حالی که شماری از کشورها، بخصوص در منطقه، بشمول پاکستان و چین از ستراتیژی اعلان شده ابراز نارضایتی کرده و گله مندانه از ایالات متحده شاکی اند که مساعی را که پاکستان در مبارزه با تروریسم انجام داده و قربانی هایی را که متحمل شده است نادیده گرفته شده است.

یکی از نکات مشترک در ابراز نظرها و تبصره های صاحب نظران، پرسش نحوه و امکان عملی تحقق این ستراتيژی است. برخی ها به این عقیده اند که پاکستان تجربه و مهارت کافی دارد تا با وقت کشی قدرت مانور برای جلب توجه مجدد ایالات متحده به ادامه حمایت و همکاری با پاکستان را بازیابی کند.

تشویش چین از اعلان ستراتيژی جدید در نادیده گرفتن نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم نگرانی این کشور را در باره متحد ستراتيژيك چین در منطقه بیان می کند. پاکستان که نقش کلیدی در تطبیق برنامه های دراز مدت اقتصادی این کشور در منطقه، و در کل در اعمار راه ابریشم جدید ایفا می نماید، از دیدگاه چین باید مصون بماند تا توانایی تطبیق این پروژه های بزرگ را داشته باشد.

تقاضا از هند، رقیب تاریخی پاکستان، در ایفا نقش فعال تر در مبارزه با تروریسم و همکاری با افغانستان، بخصوص در ازدیاد همکاری های اقتصادی به این کشور جایگاه هند را در ستراتيژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا برجسته تر می نمایاند.

نکات یادشده و در کل اصل برنده شدن در جنگ با تروریسم، چرخش بنیادی است که در سیاست ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و منطقه به چشم می خورد. در یک جمله می شود بیان کرد که “منافع حیاتی و ستراتيژيك ابرقدرت ها و تضاد منافع در منطقه عامل تدوین ستراتيژی جدید پنداشته شده می توانند.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *